Pastatų akustikos matavimai

Pastato garso klasė nustatoma atliekant akustinius matavimus. Pripažįstant pastatą tinkamu naudoti turi būti nustatyta jo ar jo dalių faktinė garso klasė (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami natūriniai akustiniai matavimai. Jų metu išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

Matavimai atliekami pagal šiuos standartus:

  • LST EN ISO 16283-1:2014 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“. LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
  • LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“. LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.
  • LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“. LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
  • LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“; LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.


Pastatų garso klasės:

A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;

B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.

UAB "Tyrimų laboratorija" operatyviai, profesionaliai ir kokybiškai atlieka pastatų akustinius matavimus visoje Lietuvoje. Darbus atlieka kvalifikuoti, patyrę specialistai. Jeigu pastate nustatomos nepriimtinos garso klasės, teikiamos konsultacijos pastatų garso izoliavimo klausimais.