Pastato sandarumo testo tikslas

Matavimo metu įvertinamas pastato sandarumo lygis ir aptinkamos nesandarios vietos. A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų statybos techniniame reglamente nurodytų oro apykaitos verčių.Pastato ar jo dalių sandarumo (pralaidumo orui) matavimų reikalavimai

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų tam tikrų oro apykaitos verčių:

  • C energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 2,0 karto per valandą;
  • B energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą;
  • A energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 1,0 karto per valandą;
  • A+ ir A++ energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 0,6 karto per valandą;
  • C ir B energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 2 kartus per valandą.
  • A energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą.
  • A+ ir A++ energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 1 kartas per valandą.


Kokia pastato sandarumo matavimo nauda

Matavimų metu sužinoma apie poreikį sandarinti pastatą, nustatomos nesandarios pastato vietos, įvertinama langų bei durų sumontavimo kokybė. Nesandarioms pastato vietoms aptikti naudojamas dūmų generatorius, anemometras, termovizorius ir kitos priemonės.

A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatams sandarumo matavimai yra privalomi.

  • Įvertinamas bendras pastato sandarumo lygis
  • Įvertinamos sumontuotų konstrukcijų kokybė
  • Surandamos nesandarios konstrukcijos ir teikiamos konsultacijos

Pastato sandarumo matavimai atliekami vadovaujantis:

LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“.

STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.