Autotransporto, pramoninio, geležinkelių, orlaivių triukšmo matavimai

Matavimai atliekami pagal standartą LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.Vėdinimo sistemos oro srautų matavimai

Nustatomi tikslūs vėdinimo sistemos oro srauto kiekiai, išduodamas vėdinimo pasas.Dirbtinio apšvietimo, patalpų mikroklimato matavimai

Matavimo metu įvertinamos darbo, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpų apšvietos ir šiluminės aplinkos charakteristikos.

Matavimai atliekami pagal akredituotus metodus, laikantis galiojančių higienos normų reikalavimų.Darbo vietų triukšmo matavimas

Matavimo metu įvertinami garso ekspozicijos, ekvivalentinis ir didžiausias lygiai darbo vietose.

Matavimas atliekamas pagal standartą LST ISO 9612:2009 „Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas“.