Akreditacijos sritis

Bandomojo / tiriamojo objekto pavadinimas Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Norminio arba kito dokumento, nustatančio bandymų / tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka) (metodo pavadinimas)
Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. Ore sklindančio garso izoliavimas. Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w;
Tariamasis garso sumažejimo koeficientas R'W.
LST EN ISO 16283-1:2014 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;
LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai. Normuotos smūgio garso slėgio lygis L'n,w LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smugio garso izoliacija“;
LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo ivertinimas. 2 dalis. Smugio garso izoliavimas“.
Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai fasado ir jo dalių oro garso izoliavimo matavimai Standartizuotas garso lygiu skirtumas Dls,2m,nT,w LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadu izoliavimas nuo garso“;
LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo ivertinimas. 1 dalis. Ore sklindancio garso izoliavimas“.
Patalpų akustinių parametrų matavimas. Iprastinių patalpų aidėjimo trukmė Aidėjimo trukme T60 LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Iprastinių patalpų aidejimo trukmė“;
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.
Pastatų pralaidumas orui Oro pasikeitimo rodiklis n50 LST EN ISO 9972:2015 “Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgiu skirtumo metodas”.
Statinių inžinerines įrangos garso slėgio lygiu matavimas A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus garso slegio lygis;
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus normuotas garso slėgio lygis;
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus standartizuotas garso slėgio lygis;
LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“.
Aplinkos akustinis triukšmas Ekvivalentinis garso slėgio lygis
Maksimalus garso slėgio lygis
LST ISO 1996-2:2008, LST ISO 1996-2:2008/P:2010 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygiu nustatymas“. Išskyrus 6.3 ir 6.4 skyrius.
Darbo vietų triukšmas Garso ekspozicijos lygis;
Ekvivalentinis garso slegio lygis;
Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis.
LST ISO 9612:2009 „Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas“.
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas Dirbtinis apšvietimas HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietu apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribines vertes ir bendrieji matavimo reikalavimai“.
Darbo, gyvenamųjų ir visuomenininių patalpų šiluminė aplinka Oro temperatūra;
Santykinis oro dregnis;
Oro judėjimo greitis.
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šilumine aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeniniu pastatų patalpų mikroklimatas“.